Bildabron

Bildabron är ett treårigt projekt med medel från Tillväxtverket i samverkan med flera kommuner i Östergötland.

Projektet Bildabron har som mål att förbättra samverkan, kunskapsspridning och utbyte mellan de mindre kommunerna, företagen och civilsamhället i Östergötland i syfte att fler kortutbildade utrikes födda kvinnor i regionen ska etablera sig på arbetsmarknaden.

 

Projektmedel är beviljade från Tillväxtverket. Period: 3 år

Projektledare: Miriam Zwörner

Bild